Natur og klima

Klikk for stort bilde

Naturen i Finnmark og Nord-Troms er variert og spenner fra fjell og sjø til vidde, skog og elver.

Fra tinder og breer til steinørken

Langs kysten har landskapet ofte et arktisk preg, og havet har et rikt sjøfuglliv. Halvøyene i øst, og særlig Varangerhalvøya, har store vegetasjonsløse blokkmarker som med rette kan kalles steinørkener. Lengst i vest har landskapet et alpint preg, med tinder, botner og enkelte breer.

Fjordene er isfrie gjennom vinteren takket være golfstrømmen. Her finner vi flere steder strandenger med arktisk vegetasjon. Disse områdene tiltrekker seg mange våtmarksfugler.

Fjellplanter i stranda

Inne i fjordene vokser den karakteristiske fjellbjørkeskogen, og det vokser fjellplanter helt ned mot stranda, ofte sammen med typiske strandplanter. Strandvegetasjonen har også et sterkt innslag av østlige plantearter.

Nasjonalpark i urørt område

Det finnes hele 9 nasjonalparker i Troms og Finnmark. Én av disse, Reisa nasjonalpark ligger i Nordreisa. Parken omfatter øvre del av Reisaelva og ligger langs grensa til Finland, og strekker seg østover mot overgangen til Finnmarksvidda. På 806 km²  finner du et av landets aller rikeste arktiske planteliv i et tilnærmet urørt fjell- og dalområde.

Vi har også noen av Europas flotteste lakseelver, som Altaelva. I dalførene Pasvik, Tana og Alta finner vi i dag de viktigste jordbruksområdene. 

Finsk skog, russisk taiga og bjørn

Verdens nordligste furuskog vokser i Stabbursdalen nasjonalpark. Furuskogen i den øvre delen av Tana, langs Karasjok og Anárjohka henger sammen med de store finske skogvidder, mens furuskogen i Pasvik henger sammen med den russiske taigaen. I disse områdene har elgen sine viktigste vinterområder, og her finner vi også kjerneområder for bjørn.

Fisk, fugl og rein på vidda

Finnmarksvidda har tørre, bølgende åslandskap med lav, lyng og glissen bjørkeskog i godt selskap med vann og myrer. I våtmarksområdene hekker mange arter av vadefugl, ender, gjess og sangsvaner. De sørlige vannene er rike på fisk som gjedde, sik og abbor, mens røye og ørret er utbredt i hele området. Finnmarksvidda er også reinsdyras vinterområde. Finnmark og Nord-Troms har ikke villbestand av rein.